Oxfam Magasin du monde

Le pouvoir citoyen contre la pauvreté

Algemeen privacybeleid voor Oxfam-Magasins du monde

Laatste update: 23 mei 2018

Dit privacybeleid beschrijft en informeert u over de manier waarop Oxfam-Magasins du monde de gegevens gebruikt en beschermt, die u aan ons verstrekt wanneer u, in voorkomend geval, deze website gebruikt. In het algemeen kunt u de website van Oxfam-Magasins du monde ook bezoeken zonder dat u persoonsgegevens moet achterlaten.

Onze organisatie hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en aan de bescherming van uw privacy. In overeenstemming met de AVG (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG), informeert Oxfam-Magasins du monde u over het volgende:

1. Wie verzamelt de gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en verwerking van de gegevens is Oxfam-Magasins du monde vzw.

Postadres: rue Provinciale 285 te 1301 Waver.

Algemeen e-mailadres: info@mdmoxfam.be

Algemeen telefoonnummer: 010/437.950

Contactpersoon: Sabine Clausse GDPR@mdmoxfam.be

2. Welke gegevens worden verzameld en hoe?

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde informatie of diensten, kan het zijn dat Oxfam-Magasins du monde u vraagt om persoonsgegevens op te geven zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf, functie, school … Door deze gegevens te verstrekken, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking ervan door Oxfam-Magasins du monde voor de onder punt 3 hieronder opgegeven doeleinden, alsook voor de doeleinden die op elk formulier afzonderlijk staan vermeld.

Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die u uitdrukkelijk verstrekt via deze formulieren. Wanneer Oxfam-Magasins du monde analyses uitvoert zoals over bezoek aan de website, worden deze gegevens eerst geaggregeerd en geanonimiseerd.

3. Waarom verzamelen wij gegevens?

Oxfam-Magasins du monde is een beweging van geëngageerde burgers die samen ijveren voor een grotere sociaal-economische rechtvaardigheid. Wij veroordelen onrechtvaardige praktijken.

Wij bieden een eerlijk en solidair commercieel alternatief. Wij mobiliseren en vormen cruciale en verantwoordelijke personen en wijzen politieke en economische besluitvormers op hun verantwoordelijkheid.

Concreet verzamelt en verwerkt Oxfam-Magasins du monde uw persoonsgegevens om u de gevraagde informatie of diensten te bezorgen (zoals verzending van newsletters, commerciële acties, aanbiedingen voor opleidingen, uitnodigingen voor evenementen of vergaderingen …).

4. Op welke rechtsgrond verwerken wij de gegevens?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor de in dit Privacybeleid vermelde doeleinden, baseren wij ons op een of meer rechtsgronden:

  • Contractuele relaties: Wanneer u solliciteert, een stageplaats aanvraagt, een dienst levert of contact met ons opneemt, zullen wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om uw aanvraag te behandelen of het samenwerkingscontract uit te voeren.
  • Juridische verplichtingen: Wanneer dit strikt noodzakelijk is, zullen wij uw gegevens verwerken indien wij hiertoe bij wet verplicht worden.
  • Gerechtvaardigde belangen: Wanneer ons gebruik eerlijk en evenwichtig is en niet in strijd is met uw rechten, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens wanneer wij een gerechtvaardigd en wederkerig belang hebben dat de opdracht van Oxfam-Magasins du monde dient. Om onze vrijwilligers op te leiden, te informeren en te verzekeren bijvoorbeeld, of om over onze campagnes te communiceren in de media.
  • Toestemming: Indien geen enkele andere rechtsgrond gerechtvaardigd is, vragen wij uw toestemming om uw gegevens te mogen gebruiken om onze newsletters, informatie over onze campagnes, uitnodigingen voor onze evenementen of commerciële informatie over Oxfam-Magasins du monde naar u op te sturen.

5. Wie verwerkt de gegevens?

Alleen Oxfam-Magasins du monde is de ontvanger van uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden nooit, noch in individuele vorm noch geaggregeerd, doorgegeven aan derden, behalve aan onderaannemers op wie Oxfam-Magasins du monde een beroep doet, en die zich er met de ondertekening van een contract toe verbinden dat ook zij de AVG en ons Privacybeleid zullen respecteren. Noch Oxfam-Wereldwinkels, noch een van zijn onderaannemers zullen de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van hun website commercialiseren.

6. Hoe en hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden op een beveiligde manier verwerkt. Hiervoor gebruiken wij technologieën en veiligheidsmaatregelen om uw gegevens correct te beschermen tegen toegang, gebruik, verlies of verspreiding door onbevoegden. Deze technologieën en maatregelen worden periodiek getest en indien nodig aangepast.

Oxfam-Magasins du monde bewaart uw persoonsgegevens alleen voor de tijd die nodig is voor verzameling en verwerking. U kunt op elk moment beslissen dat u onze informatie niet langer wenst te ontvangen.

7. Welke zijn uw rechten?

U hebt een recht op inzage, op rectificatie, op een kopie, op wissing, op verzet met betrekking tot uw persoonsgegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door een mail te sturen naar: GDPR@mdmoxfam.be

Om u hierbij te helpen kunt u voorbeelden van mails van de CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) raadplegen via: https://www.cnil.fr/fr/modeles/courrier

Wegens de verplichting inzake veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens waaraan Oxfam-Magasins du monde gebonden is, informeren wij u hierbij dat uw verzoek zal worden behandeld onder voorbehoud van voorlegging van een identiteitsbewijs. Oxfam-Magasins du monde informeert u hierbij dat het het recht heeft om in voorkomend geval te weigeren om gevolg te geven aan verzoeken die kennelijk buitensporig zijn (met name vanwege hun aantal of hun repetitieve of systematische karakter).

8. Antwoordtermijn

Oxfam-Magasins du monde verbindt zich ertoe om op uw verzoek tot inzage, rectificatie of verzet of elk ander aanvullend verzoek om informatie te antwoorden binnen een redelijke termijn van maximaal één maand na ontvangst van uw verzoek.

9. Bevoegde dienstenaanbieders en overdracht naar een derde land van de Europese Unie

Oxfam-Magasins du monde heeft zich er vooraf van vergewist dat zijn dienstenaanbieders voldoende garanties hebben voorgelegd en de voorwaarden inzake vertrouwelijkheid, gebruik en bescherming van gegevens in overeenstemming met de AVG naleven.

10. Klacht bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit

Indien u vindt dat Oxfam-Magasins du monde zijn verplichtingen inzake uw persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht of een verzoek indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt elektronisch een verzoek indienen door te klikken op onderstaande link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Delen!

© 2019 Oxfam-Magasins du monde - Rue Provinciale, 285 - 1301 Wavre | BTW BE 416.486.821

Oxfam-Wereldwinkel maakt deel uit van Oxfam-in-België dat lid is van de internationale confederatie Oxfam, een internationale ontwikkelingsorganisatie die de macht van de burgers mobiliseert tegen de armoede. Wij werken in meer dan 90 landen om duurzame oplossingen te vinden om de onrechtvaardigheden die armoede veroorzaken te bestrijden.

Met de steun van